กลับ

  กฏระเบียบ และจรรยาบรรณ

  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/61 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
  การดำเนินธุรกิจใดๆ อย่างมั่นคง และยั่งยืน จำเป็นต้องมีทั้งความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ในเรื่องนั้นๆ และยังต้องมีคุณธรรมในการคิด และตัดสินใจกระทำการใดๆ เช่นเดียวกับการทำธุรกิจคังเซนฯ นักธุรกิจอิสระหรือสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD) มีกฎระเบียบเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนเช่นกัน จึงเป็นที่มาของระเบียบปฏิบัติ 16 ข้อ ดังนี้

  1. การสมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) สามารถสมัครได้เพียง 1รหัสต่อ 1ท่านเท่านั้น กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการสมัครทำธุรกิจมากกว่า 1 รหัส บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการสมัครซ้ำซ้อน บริษัทฯ จะถือการสมัครในครั้งแรกเป็นการสมัครที่ถูกต้อง และจะยกเลิกรหัสที่สมัครครั้งหลังสุด โดยการตรวจสอบจากวันที่สมัครเป็นสำคัญ และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อนคู่สมรสถือเป็นบุคคลเดียวกัน บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้สมัครแยกรหัส กรณีมีการสมัครแยกรหัส กัน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการสมัครซ้ำซ้อน

  2. สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) ของบริษัทฯ ได้ โดยแสดงความจำนงต่อบริษัทฯ ดังนี้
       2.1 ) กรณีสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ลงในใบสมัคร บริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าสมัครให้สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)โดยสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)ต้องคืนเอกสารชุดคู่มือการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ในสภาพที่สมบูรณ์ และบริษัทฯ จะชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คืนโดยจะทำการโอนเข้าบัญชีของสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) โดยตรงภายใน 1 เดือน
       2.2 ) กรณีสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่สมัคร สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)สามารถลาออกได้ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการชำระเงินค่าสมัครคืน

  3. กรณีสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD) ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบริษัทฯ แล้ว และต้องการสมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)ใหม่อีกครั้งหนึ่ง สามารถกระทำได้เมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ขอลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

  4. กรณีมีผู้ร้องเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สปอนเซอร์ที่เกิดจากการผิดพลาด และ / หรือเกิดจากการฉ้อฉล ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวนผลประโยชน์คืน และการพิจารณาของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

  5. สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) ที่มิได้ต่ออายุสมาชิก หากต้องการสมัครทำธุรกิจในรหัสใหม่ สามารถกระทำได้เมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุสมาชิก

  6. สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขตาม ข้อ 3. และข้อ 5.ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระลาออก ให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยบริษัทฯ ดำเนินการพักสิทธิ์การทำธุรกิจเป็นระยะเวลา 3 เดือน และโอนย้ายสายงาน (สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)ที่สมัครในรหัสใหม่และลูกทีม)ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ฝ่าฝืนไปอยู่กับแม่ทีมในสายงานเดิมได้ หรือกระทำการอย่างอื่นที่บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน และการพิจารณาตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

  7. การโอนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) ขณะที่ผู้จำหน่ายยังมีชีวิตอยู่บริษัทฯ อนุญาตให้โอนสิทธิ์ได้เฉพาะกับผู้ที่จะพึงเป็นทายาทของสมาชิกผู้จำหน่ายดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เว้นแต่ บิดา มารดา พี่น้อง โดยให้แม่ทีมที่เป็นผู้นำระดับไดเรคเตอร์ของสายงานดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารก่อนส่งให้บริษัทฯ พิจารณา บริษัทฯ อนุญาตให้สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)สามารถโอนสิทธิ์หรือรับโอนสิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น เว้นแต่บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และการพิจารณาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  8. สมาชิกถึงแก่ความตาย บริษัทฯ อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์ของสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) ดังกล่าวให้กับทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทายาทคนใดหรือหลายคนจะเป็นผู้มีสิทธิ์ให้บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สิ้นสุด

  9. ผู้รับโอนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD) จะต้องไม่เป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD) มาก่อน กรณีที่ผู้รับโอนสิทธิ์เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD) สามารถรับโอนสิทธิ์ได้ดังต่อไปนี้
       9.1 ) รับโอนสิทธิ์ในสายงานเดิมผู้รับโอนสิทธิ์ จะต้องลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD) ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิก
       9.2 ) รับโอนสิทธิ์ต่างสายงาน และผู้รับโอนสิทธิ์ต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งระดับ Director มาก่อน โดยผู้รับโอนสิทธิ์จะต้องลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD) ไปแล้วเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิก และรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD) ของผู้โอนสิทธิ์นั้นจะต้องมีวันที่สมัครหลังจากวันที่ผู้รับโอนสิทธิ์ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีผู้รับโอนสิทธิ์ไม่สามารถรับโอนสิทธิ์ได้ตามข้อ 9.2สามารถรับโอนสิทธิ์ได้หลังจากวันที่ผู้รับโอนสิทธิ์ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรการกำหนดสายงานเดิมหรือต่างสายงานให้ใช้ตำแหน่งผู้นำตั้งแต่ระดับ ESD ขึ้นไปเป็นตัวกำหนด กรณีที่ไม่มีทายาทรับโอนสิทธิ์หรือต้องห้ามมิให้รับโอนสิทธิ์ต้องให้บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร จึงจะสามารถรับโอนสิทธิ์ได้ และคำวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นอย่างใดให้ถือว่าถึงที่สุด คำนิยาม “ สิทธิ์ “ หมายถึง ผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่างๆ จากบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่น กองทุนต่างๆ การรับเข็ม การเข้ารับการอบรม เงินโบนัสต่างๆ เป็นต้น

  10. กรณีมีผู้ร้องเรียนเรื่องผู้รับโอนสิทธิ์ สามารถกระทำได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ผู้รับโอนสิทธิ์ได้รับการพิจารณาโอนสิทธิ์จากบริษัทฯ เรียบร้อย

  11. กรณีผู้รับโอนสิทธิ์ลาออก (ตามข้อ12)กระทำได้ 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับโอนสิทธิ์

  12. ห้ามมิให้ผู้ได้รับโอนสิทธิ์ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ และห้ามมิให้สมัครใหม่หลังจากลาออกเว้น แต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

  13. สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)จะเป็น บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือตามพฤตินัยไม่ได้โดยเด็ดขาด กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)กระทำการฝ่าฝืน หรือต้องห้ามด้วยคุณสมบัติข้อนี้โดยจะรู้หรือไม่ก็ตาม ให้การเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)เป็นอันสิ้นสุดลงทันที กรณีผู้เป็นสปอนเซอร์ของสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)ตามวรรคก่อนย่อมต้องร่วมรับผิดโดยให้ บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้
       13.1 ) ครั้งที่ 1ให้ระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)ของผู้สปอนเซอร์มีกำหนด 3 เดือน
       13.2 ) ครั้งที่ 2ให้ระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)ของผู้สปอนเซอร์มีกำหนด 6 เดือน
       13.3 ) ครั้งที่ 3ให้การเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)ของผู้สปอนเซอร์เป็นอันสิ้นสุดลงทันที
  ให้บริษัทฯ มีหนังสือถึงสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)เป็นลำดับตำแหน่งที่ครบคุณสมบัติขึ้นไป จนถึงระดับ คราวน์สตาร์ไดเรกเตอร์ของสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)ที่ถูกลงโทษตามวรรคแรกและวรรคสอง เพื่อทราบโดยพลัน ความข้อนี้ให้ใช้ได้แม้ขณะบริษัทฯ ตรวจพบตามวรรคแรกของพนักงานลูกจ้างนั้น จะไม่ได้เป็นพนักงานลูกจ้างกับบริษัทฯ แล้วก็ตามหรือพนักงานลูกจ้างนั้นได้เข้ามาเป็นพนักงานลูกจ้างกับบริษัทฯ ในภายหลังขณะนักธุรกิจอิสระ(KKD)ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ เว้นแต่บริษัทฯ พิจารณาเป็นอย่างอื่น

  14. ห้ามมิให้สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)กระทำการชักชวนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้อื่นย้ายสายงานโดยเด็ดขาด

  15. ห้ามมิให้สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)กระทำการดังต่อไปนี้ 15.1 ) ขายสินค้าตัดราคา หรือต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนดให้ขายได้
       15.2 ) โฆษณาหรือแนะนำ อวดอ้าง อ้างอิงสินค้าหรือบริการเกินความจริงหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่มีเอกสารรับรองยืนยันหรือบ่งชี้ไว้ในฉลากสินค้า หรือบริการดังกล่าว
       15.3 ) บิดเบือนราคา คุณภาพ ระดับ ส่วนประกอบ รูปแบบหรือรุ่น สถานที่ผลิต หรือจำนวนสินค้าที่มีของบริษัทฯไม่ว่ากรณีใดก็ดาม
       15.4 ) เสนอแนะอ้างอิงว่าสินค้าหรือบริการ การสปอนเซอร์ ประสิทธิภาพการทำงานส่วนประกอบต่างๆ ของสินค้าของบริษัทฯที่ไม่ได้มีอยู่จริง
       15.5 ) กระทำการขาย หรือให้บริการสินค้าของบริษัทฯในลักษณะที่ผิดไปจากแบบธุรกิจขายตรง หรือนำสินค้าไปแสดงหรือวางไว้เพื่อจำหน่ายขายให้แก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็น สถานที่ค้าปลีก โรงเรียน โรงแรม งานออกร้าน ร้านสหกรณ์ ต่างๆหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว หรือให้ผู้อื่นรับสินค้าหรือบริการไปขายจำหน่ายต่อ
       15.6 ) ขายหรือให้บริการสินค้าของบริษัทฯ ปะปนอยู่กับสินค้า หรือบริการของผู้อื่นซึ่งมีรูปแบบการประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายกับบริษัทฯอย่างเด็ดขาด และ/หรือห้ามทำให้เข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เป็นสินค้าหรือบริการของผู้อื่นหรือเกี่ยวข้องกันด้วย
       15.7 ) อธิบายถึงวิธีใช้และข้อพึงระวังที่ระบุไว้บนฉลากในระหว่างการสาธิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ครบถ้วน หรือเมื่อเกิดอาการผิดปกติเช่นการแพ้สินค้าขึ้นแล้วยังคงใช้หรือแนะนำให้ใช้สินค้านั้นต่อไป
       15.8 ) ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือยุยงส่งเสริมสนับสนุนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือให้เกิดการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบข้อบังคับจรรยาบรรณ
       15.9 ไม่ออกใบเสร็จหรือออกไม่ตรงตามจริงแก่ลูกค้า หรือใบเสร็จที่ออกมีรายการไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

  16. สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)ที่กระทำผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ /ประกาศ นโยบาย หรือจรรยาบรรณที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สามารถดำเนินการข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อได้ดังนี้ 16.1 ) ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
       16.2 ) หักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)จะพึงได้รับจากบริษัทฯ
       16.3 ) ตัดสิทธิ์หรือระงับการจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ หรือเงินรางวัล หรือเงินกองทุนต่างๆที่ สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ(KKD)พึงจะได้รับจากบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ จะพึงต้องส่งมอบให้แก่ สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)ทั้งหมดหรือบางส่วน
       16.4 ) ระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)ชั่วคราว หรือตลอดไป
       16.5 ) ให้ออกจากการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ (KKD)ชั่วคราว หรือตลอดไป

  ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่มีระเบียบจรรยาบรรณ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และให้ยกเลิกระเบียบจรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆที่ได้มีการใช้อยู่เดิม จึงกำหนดให้ใช้ระเบียบจรรยาบรรณฉบับนี้แทน