กลับ
เมนู

    คังเซนพร้อมเปย์พาตะลุยแดนมหัศจรรย์ประเทศรัสเซีย

06-03-2020

สิ่งที่จะได้รับจากแคมเปญ: ได้รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง ร่วมทริปท่องเที่ยวของบริษัทฯ (ทริปเที่ยวประเทศรัสเซีย) เมื่อสามารถสะสมแต้มทริปท่องเที่ยวครบ 53,500 แต้ม (หรือ 53,500 BT) (กำหนดเดินทางของทริปในปี พ.ศ. 2564 วันเวลาและรายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งภายใน 30 ธ.ค.63)

เงื่อนไขแคมเปญฯ:

1.สมาชิก KKD. ทุกรหัส ที่ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการในแคมเปญ จะได้รับแต้มสะสมทริปท่องเที่ยว(ในแคมเปญนี้จะเรียกหน่วยแต้มสะสมทริปท่องเที่ยวว่า Bonus trip หรือตัวย่อ BT)

   1.1 Bonus Trip หรือ ตัวย่อ BT คือหน่วยแต้มสะสมทริปท่องเที่ยวซึ่งบริษัทฯ จะนับแต้มสะสมทริป BT ให้ทันทีที่สมาชิกเปิดบิลซื้อสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ และจะนับสะสมให้ไปตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดแคมเปญ

   1.2 แต้มสะสมทริปท่องเที่ยว (BT) จะผูกติดไปกับสินค้ารหัสนั้นไปตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดแคมเปญ หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

2.จำนวนของแต้มสะสมทริปท่องเที่ยว (BT) ที่ผูกติดกับสินค้าในแต่ละรายการที่เข้าร่วมแคมเปญนั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

3.สมาชิกที่เปิดบิลซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายกายจะได้รับทั้ง คะแนน (PV) และ แต้มสะสมทริป (BT)

4.สงวนสิทธิ์การยกเลิกบิลรายการสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ

5.สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญได้ที่เวปไซต์ของบริษัทฯ www.kangzen.com

6.สมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนแต้มสะสมทริปได้ทุกเดือนผ่าน App และ/หรือ website และ/หรือ สเตทเม้นท์ที่ได้รับในแต่ละเดือน

7.เมื่อสะสมแต้มทริปท่องเที่ยวครบ 53,500BT สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ 1 ที่นั่งร่วมทริปท่องเที่ยว ประเทศรัสเซียกับบริษัทฯ

8.กรณีที่สมาชิกต้องการเพิ่มเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ที่นั่งเพิ่มให้กับรหัสร่วมให้เป็นไปตามการพิจารณาของบริษัทฯ

9.กรณีที่สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปแล้ว ต้องการโอนสิทธิ์นั้นให้กับผู้อื่นให้เป็นไปตามการพิจารณาของบริษัทฯ

10.เมื่อครบกำหนดระยะการสะสมแต้มทริปท่องเที่ยว (BT) แล้ว สมาชิกที่ไม่สามารถสะสมแต้มได้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกสามารถเพิ่มเงินเพื่อขอรับสิทธิ์นั้นได้ โดยสมาชิกนั้นจะต้องมีแต้มสะสมทริปท่องเที่ยว (BT) ไม่น้อยกว่า 60% ของแต้มสะสมทริปที่กำหนดไว้โดยจะะกำหนดให้ 1 BT มีค่าเท่ากับ 1 Bath

       ตัวอย่าง KKD.ก สามารถสะสมแต้มทริปได้ 32,100 BT (คิดเป็น 60% ของ 53,500BT) KKD.ก สามารถแจ้งขอเข้าร่วมทริปได้โดยต้องเพิ่มเงินอีก 21,400 บาท

11.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการสะสมแต้มทริปเที่ยวแล้ว สมาชิกไม่สามารถสะสมแต้มทริปท่องเที่ยวได้ถึง 60% ถือว่าสมาชิกนั้นไม่ผ่านเงื่อนไขของแคมเปญ ไม่สามารถเรียกร้องและหรือขอเพิ่มเงินใดๆ เพื่อขอเข้าร่วมทริปนี้ในทุกกรณี

12.สมาชิกที่มีคะแนนกองทุนท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้วตามเงื่อนไขของกองทุนท่องเที่ยวสามารถนำคะแนนนั้นมารวมกับแต้มสะสมทริป (BT) ได้

13.กรณีที่สมาชิกมีคะแนนทริปท่องเที่ยว (BT) มากกว่าที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกสามารถนำแต้มสะสมทริปนี้ไปแลกสิทธิ์ขอร่วมกับทริปในปีถัดไปได้

14.สมาชิกที่ได้รับรางวัลสิทธิ์ท่องเที่ยวตามเงื่อนไขของแคมเปญ จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

15.สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริป จะต้องมีหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนถึงวันที่จะออกเดินทางตามข้อกำหนดของทริป (บริษัทฯ จะประกาศแจ้งวันเวลาที่จะเดินทางให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง)

16.กรณีที่สมาชิกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปแล้ว แจ้งยกเลิกการร่วมทริปไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ถือว่าสมาชิกนั้นปฏิเสธการรับรางวัลตามเงื่อนไขโดยไม่เรียกร้องการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ

17.กรณีที่สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปแล้วและส่งหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ยืนยันการเข้าร่วมทริปมาให้บริษัทแล้ว แต่มีการขอยกเลิกการร่วมทริป สมาชิกนั้นจะต้องชำระค่าเสียหายเท่ากับมูลค่าของทริปนั้น ร่วมทั้งค่าปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง

18.กรณีที่สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริป ถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะในประเทศหรือที่ประเทศปลายทาง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกนั้นและไม่สามารถเรียกร้องการชดเชยใดจากบริษัทฯ ในทุกกรณี

19.กรณีที่สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปและได้ร่วมเดินทางไปแล้ว เกิดอุบัติเหตุหรือป่วยหรือเกิดเหตุใดๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกนั้น

20.สอบถามข้อมูลทั่วไปได้ที่คังเซนฯ ทุกสาขา หรือ Call Center 02 378 8777

21.สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดแคมเปญฯ ได้ที่โทร 02 378 8888 ต่อ 4123

22.กรณีที่ศูนย์ ATC มีการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญฯ และต้องการได้รับสิทธิ์สะสมแต้มทริป (BT) ศูนย์ ATC นั้นสามารถสอบถามได้โดยตรงที่โทร 02 378 8888 ต่อ 2206