กลับ

    มอบทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

27-08-2019
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์, ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร , ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านตรวจสอบและการเงิน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล