กลับ

    คังเซนคืนความสุขสู่สังคม

21-09-2020

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์  โดย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์

รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน

มอบเงินทุนสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) 

 

พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอลล์แบบพกพา โดยมี คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา      
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
#Kangzen #Kangzen28th #คังเซน #คังเซน28ปี