กลับ
เมนู

  ประวัติบริษัท

  คังเซน-เคนโก บริษัทขายตรงสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ดำเนินธุรกิจเครือข่ายการตลาดขายตรงหลายชั้น  (Multi-Level Marketing) และการตลาดแบบตรง  (Direct  Network Marketing)

  คังเซน-เคนโก เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  (Thai Direct Selling  Association : TDSA) ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Association : WFDSA)

  คังเซน-เคนโก คือธุรกิจเครือข่ายที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 28  ในปี พ.ศ. 2564 อย่างมั่งคั่งและมั่นคง

  ภายใต้ปรัชญาของการดำเนินธุรกิจในความเป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาว โดยมีเป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจน

  1.เพื่อสุขภาพพลามัยที่ดีของประชากรโลก

  2.เพื่อให้อนาคตที่ดี ให้ความมั่นคงและมั่งคั่ง แก่สมาชิก

  3.เพื่อลดช่องว่างในสังคม ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในทางธุรกิจ

  คังเซน-เคนโก ดำเนินธุรกิจภายใต้แผนงานหลัก 4ดี

  1.บริษัทดี         2.ผลิตภัณฑ์ดี        3.แผนการตลาดดี         4.ระบบการสนับสนุนการทำงานดี           

  คังเซน-เคนโก มีสาขาหลักของบริษัทฯ เปิดให้บริการทั่วประเทศจำนวน  22 สาขา

  นอกจากนั้นยังมีศูนย์ธุรกิจของสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอีกด้วยทั่วประเทศ

  1.ศูนย์ธุรกิจคังเซน-เคนโก ออทอไรท์ เซ็นเตอร์ จำนวน 9 สาขา

  2.ศูนย์ธุรกิจคังเซน-เคนโก เซ็นเตอร์ จำนวน 202 สาขา

  นอกจากนั้น คังเซน-เคนโก ยังได้ขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวม 3 ประเทศ จำนวน 62 สาขา ได้แก่
  - ปี 2542 คังเซนได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอินโดนีเซีย
  - ปี 2543 คังเซนได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  - ปี 2547 คังเซนได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
  คังเซน-เคนโก ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น” (Driving people to achieve a better life)  ไม่เพียงเฉพาะผู้คนในประเทศแต่รวมถึงประชากรทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีเป้าหมายแห่งการเป็น “องค์กรที่น่าชื่นชมและน่าเชื่อถือใน AEC” ให้สำเร็จภายในปี 2022 (To be the admired & trusted MLM brand in AEC)

  ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากธุรกิจเครือข่ายนั้นไร้ข้อจำกัดไม่ว่าคุณจะอยู่ใน Generation ไหนก็ตาม ถ้าคุณต้องการโอกาสที่จะสร้างธุรกิจ โอกาสของการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสของการสร้างรากฐานชีวิตให้ไปสู่อนาคตที่สดใส คังเซน-เคนโก คือโอกาสนั้น  ด้วยความพร้อมของเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอย่างเป็นระบบ ที่จะตอบสนองต่อทุกความต้องการของการสร้างธุรกิจ เพียงแค่คุณมีความมุ่งมั่น พร้อมเปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆ  กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และลงมือทำ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบ Up Life คือ ชีวิตที่ดีขึ้นในด้านบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือ (Looks) มีความมั่นคงทางรายได้ (Income) มีอิสรภาพทางการเงินและเวลา (Freedom) พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยจรรยาบรรณดำเนินชีวิตและธุรกิจ (Ethics)

  คังเซน-เคนโก พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับชีวิตและครอบครัวของคุณ

  Kangzen 28th

  CHANGE FOR THE GREATER GOOD

  เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า...อย่างยั่งยืน

  นโยบายคุณภาพ

  สร้างความพึงพอใจด้วยคุณภาพสินค้าและบริการ
  บริหารการตลาดและเครือข่าย
  เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาบุคลากร

   

  พระราชบัญญัติผู้บริโภค พ.ศ.2522

  พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535

  พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

  พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522

  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551