กลับ
เมนู

  มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์

  คุณสุชาดา อำพันยุทธ์
  ประธานกิตติมศักดิ์

  มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์

  ด้วยเจตจำนงค์ของมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ เพื่อต้องการสนับสนุนผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์จึงมุ่งส่งเสริมการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด และพัฒนาให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อความยั่งยืนและแก้ไขผลกระทบจากปัญหาการว่างงานได้

  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ (เงินบริจาค)
  ชื่อบัญชี : มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์
  ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาบางกะปิ
  ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี : 105-3-23236-7

   

  อ่านประวัติประธานกิตติมศักดิ์เพิ่มเติม

   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (อินโดนีเซีย) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (ลาว) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (พม่า) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (เวียดนาม) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (กัมพูชา) จำกัด
    
   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซี เอ็น ไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท อำพันยุทธ์ โฆษณา จำกัด
   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท อำพันยุทธ์ ลิสซิ่ง จำกัด
   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท อำพันยุทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เอพีวาย แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
   ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
   ประธานกรรมการมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ 
    
   เกียรติรางวัล
   - รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
   - คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
    
   รับพระราชทานเข็ม
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคมศักดิ์ธนา อำพันยุทธ์ พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาท ณ วังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อ ปี พ.ศ.2520
    
   เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเบญจมดิเรกคุณาภรณ์เป็นผล มาจากการประกอบคุณงามความดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวันศาสนูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ.2550 ณ.สำนักงานพระพุทธศาสนา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550
    
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ทรงพระราชทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
    
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีฯ ทรงประทานเข็มที่ระลึกให้ คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในพิธี เปิดป้ายศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดโป่งแยง อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552
    
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระราชทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในโอกาสเข้าทูลเกล้าถวายเงินกฐินสามัคคีของ ม.รามคำแหง ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พศฤจิกายน 2547
    
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เขายี่สาร เพื่อการ เรียนรู้ของสาธารณชน ณ วัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2545
    
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในโอกาส "งานทำบุญเททองหล่อพระ พุทธปฏิมาประจำ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี" ณ.วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551
    
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในโอกาส "บริจาคเงินช่วยโรงเรียนธรรมิกวิทยา เพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ" อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552
    
   พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุฯ ทรงประทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ในงาน "โครงการน้ำพระหฤทัยสู่ปวงไทยผู้ด้อยโอกาส" จัดโดยสโมสรไลออนส์ ภาค 310 ซี ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2549
    
   พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุฯ ทรงประทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในงาน "ร้อยดวงใจแม่ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน ครั้งที่ 1" จัดโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ" ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549
    
   พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุฯ ทรงประทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในงาน "งามเพ็ญโสม ส่องพิสุทธิ์ เหนือเกล้ามนุษย์สัมพันธ์ฯ" ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550
    
   พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุฯ ทรงประทานเข็มให้คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ เนื่องในงาน "ธารน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงการีล่า กรุงเทพฯ