กลับ
เมนู

  ผู้บริหาร

                 มุ่งสู่ 3 ทศวรรษ คังเซน-เคนโกฯ ภายใต้ปรัชญา “มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น”
  บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดย ดร.คมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์ ด้วยเป้าหมายแรงกล้าภายใต้พันธกิจ 4 ข้อ
  1. เป็นบริษัทขายตรงสีขาวที่มีบรรทัดฐาน มีภารกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและผู้คนในสังคม
  2. เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าเพื่อความงามและการฟื้นฟูชะลอวัย
  3. เป็นแบรนด์ ที่มีผู้บริโภคไว้วางใจและยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  4. เป็นแบรนด์ที่มีส่วนร่วมในสังคมเพื่อการแบ่งปัน
                  คังเซน คือ ธุรกิจ “เครือข่าย” ขายตรงไทยที่บริหารงานโดยคนไทย ได้รับการยอมรับจากสมาชิกนักธุรกิจและผู้บริโภคว่า 1.1 ล้านรหัส เราได้จดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานจรรยาบรรณในการทำธุรกิจของสมาคมการขายตรงไทย (Thai Direct Selling Association) และสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Association) เราสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจคังเซนและผู้บริโภค เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
                  คังเซน ตระหนักถึงความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ เราจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลพร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และยังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการทำธุรกิจและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสนับสนุนการทำธุรกิจของสมาชิกได้อย่างครบถ้วนทุกช่องทาง
                 ในวันนี้...คังเซน กับการก้าวสู่ ปีที่ 28 ไม่เพียงจำนวนสมาชิกนักธุรกิจและผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัววัดผลความสำเร็จ ความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างของคังเซน คือการได้แบ่งปันความสำเร็จนี้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมผ่านโครงการ “แบ่งปันความสุขสู่สังคม” ในด้านต่างๆ โดยร่วมกับ “มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์” สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน คังเซนจึงส่งเสริมการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับโรงเรียนและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด และพัฒนาให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป... นอกจากนี้ ยังส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
   
  ทุกวันนี้...มีโอกาสทางธุรกิจมากมายเกิดขึ้น นับเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่คังเซนจะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลง
   
  “เปลี่ยน”  สู่อาชีพที่มีแผนรับรองรายได้
  “เปลี่ยน”  เพื่อโอกาสที่จะได้เดินตามความฝัน
  “เปลี่ยน”  สู่โอกาสที่เป็นจริงได้
  “เปลี่ยน”  สู่เจ้าของธุรกิจ
   
                 เพียงคุณตัดสินใจเริ่มต้นวันนี้ “สมัครสมาชิก เรียนรู้ ใช้สินค้า บอกต่อ” เพียงเท่านี้...คุณก็พร้อมที่จะประสบความสำเร็จไปกับคังเซนแล้ว เพราะอนาคตอยู่ที่ตัวคุณเพื่อ “เวลา รายได้ ความก้าวหน้า” ที่คุณกำหนดได้   เพียงคุณเริ่มก้าวแรก...ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป...
   
  Change For The Greater Good.... “เปลี่ยน” เพื่อสิ่งที่ดีกว่า...อย่างยั่งยืน
  “คังเซน-เคนโก” ธุรกิจเครือข่ายขายตรงสีขาวของคนไทย