กลับ
เมนู

  Winner Bonus Goal 2013

 • Winner Bonus Goal 2013
  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2013
   
  อันดับที่ 1  CSD สมหมาย - เกียรติ  จึงตระกูล จำนวน 966,468 บาท  
  อันดับที่ 2  CSD บุตรี - ธีระยุทธ  สุริยะ จำนวน 896,555 บาท 
  อันดับที่ 3  CSD บุญศรี  จิตรังษี จำนวน 883,579 บาท    
  อันดับที่ 4  CSD ศุภาวีร์ - ณัฐวัสส์  ดวงคำ จำนวน 825,295 บาท 
  อันดับที่ 5  CSD พีรศักดิ์  เรืองจิต จำนวน 780,188 บาท  
  อันดับที่ 6  CSD กัญญณัช  อัครโชติเวช จำนวน 586,889 บาท 
  อันดับที่ 7  CSD นิภา พิบูลย์ จำนวน 561,597 บาท 
  อันดับที่ 8  CSD ธนัสนันท์ ปุราเท จำนวน 644,072 บาท
  อันดับที่ 9  CSD มุฑิตา - ภาวิต ดิฐไกรกุล จำนวน 325,056 บาท 
  อันดับที่ 10 CSD นิกรณ์ เพียนอก จำนวน 314,139 บาท
  อันดับที่ 11 CSD วัลลภ - รัตนา สงฆ์ประชา จำนวน 226,685 บาท  

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ