กลับ
เมนู

  Winner Bonus Goal 2014

 • ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินกำไรปันผลรายปี 2014
  อันดับที่ 1  CSD  สมหมาย - เกียรติ  จึงตระกูล จำนวน 876,941 บาท  
  อันดับที่ 2   CSD บุญศรี  จิตรังษี จำนวน 808,870 บาท    
  อันดับที่ 3  CSD ธีระยุทธ - บุตรี  สุริยะ จำนวน 770,192 บาท 
  อันดับที่ 4  CSD ศุภาวีร์ - ณัฐวัสส์  ดวงคำ จำนวน 714,719 บาท 
  อันดับที่ 5  CSD พีรศักดิ์  เรืองจิต  จำนวน 689,201 บาท
  อันดับที่ 6  CSD เยาวลักษณ์ – ไกรวุฒิ  เพชรประกอบ จำนวน 308,239 บาท
  อันดับที่ 7  CSD กัญญณัช  อัครโชติเวช จำนวน 263,842 บาท
  อันดับที่ 8  CSD มุทิตา – ภาวิต  ดิฐไกรกุล จำนวน 247,114 บาท

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ