กลับ
เมนู

    กำไรปันผลรายปี

    บริษัทฯ จะจ่ายรางวัลพิเศษปันผลกำไรรายปี ให้แก่สมาชิกที่มีตำแหน่งทางธุรกิจตั้งแต่ระดับ

    ESD (EMERALD STAR DIRECTOR) – DSD  (DIAMOND STAR DIRECTOR) – CSD  (CROWN STAR  DIRECTOR) – RCSD (ROYAL  CROWN STAR  DIRECTOR) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในรอบสิ้นปีบัญชีของบริษัท