กลับ
เมนู

  ร่วมงานกับเรา

  9 ตำแหน่งงานดาว์นโหลดใบสมัคร
  ลำดับ ตำแหน่งงาน ฝ่าย อัตรา เงินเดือน
  1 จนท. จัดซื้อต่างประเทศ Purchase 1 N/A
  2 พนักงานทั่วไป ประจำคลังสินค้า Communicate 1 N/A
  3 ช่างเทคนิค ประจำคลังสินค้า Information Technology 1 N/A
  4 จนท.บัญชีรายจ่ายสาขา Accouting 1 N/A
  5 จนท.พัฒนาธุรกิจ ส่วนกลาง (ธุรการ - BDTT) Bussiness Development 2 N/A
  6 จนท.แผนกผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (วิทยากร) Bussiness Development 4 N/A
  7 จนท.ส่งเสริมการตลาด Marketing 3 N/A
  8 จนท,ขาย/สต๊อก (ประจำสาขา) ซีคอนสแคร์, เมเจอร์ปิ่นเกล้า, ดิอเวนิวแจ้งวัฒนะ Marketing 4 N/A
  9 หนส. สรรหาว่าจ้าง Bussiness Development 1 N/A

  ระเบียบและสวัสดิการ

  ระเบียบ

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี เว้นแต่พนักงานสัญญาจ้าง
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก (ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่เกิดจากความประมาท) ไม่เป็นบุคคลที่หลบหนีคดีอาญา ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่มีหนี้สินค้าง ชำระกับบริษัท หรือบริษัทฯ ในกลุ่มเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกรรมการผู้จัดการ
  3. มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ อาทิเช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะร้ายแรงติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น และต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยแพทย์หรือสถานพยาบาลพร้อมทั้ง เอกสารใยรับรองแพทย์ตามที่บรษัทฯ กำหนด
  4. มีความสุภาพเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมปฏิบัติตามระเบียบ ฯลฯ ของบริษัททุกประการ
  5. มีความสามารถตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายของ ผู้บังคับบัญชา
  6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับพนักงานที่ลาออก หรือพนักงานที่ถูกบริษัทฯ เลิกจ้างกลับเข้าทำงานอีก เว้นแต่กรณีที่เห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติว่าจ้างพนักงานร่วมกันจาก ผู้อำนวยการฝ่ายในสายงาน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและได้รับการอนุมัติจาก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
  7. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยสมัครสมาชิกขายตรงของบริษัทฯและบุคคลใกลิดเป็นสมาชิกขายตรง ของบริษัทฯ ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และพี่น้องใกล้ชิดของตนเองและของสามีภรรยา

  สวัสดิการ

  1. โบนัสประจำปี
  2. ปรับเงินเดือนช่วงผ่านทดลองงาน
  3. ปรับค่าจ้างประจำปี
  4. ประกันสังคม
  5. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
  6. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ (แต่งงานสงเคราะห์ภัย,เสียชีวิต,)
  7. เงินกู้
  8. ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท
  9. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน(มุลค่า 1,200 บาท)
  10. ค่าเดินทาง เบี้ยเลียง (กรณีออกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  11. ชุดฟอร์มพนักงาน
  12. สวัสดิการวันเกิด
  13. สวัสดิการสินค้าอายุงาน