กลับ
เมนู

    5 สิ่งที่ควรปฏิบัติวันออกพรรษา

08-10-2019

 

5  สิ่งที่ควรปฏิบัติวันออกพรรษา 

เมื่อสิ้นสุดวันเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมา  ศาสนิกชนชาวพุทธคนไทยอย่างเรานั้น ก็จะเตรียมตัวเข้าสู่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือวันออกพรรษา หลายคนพอทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในวันเข้าพรรษามักจะมีประเพณีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนเข้าพรรษา  การทำบุญตักบาตร และที่ฮิตติดหูนั่นก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษา แต่เมื่อถึงวันออกพรรษา ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติ ของศาสนิกชนชาวพุทธที่ควรปฏิบัติในช่วงวันออกพรรษานั้นก็มีอยู่เช่นกันดังนี้

1.ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ                                 

การทำบุญตักบาตรและการอุทิศส่วนกุศลเป็นหนึ่งในการสร้างบุญ  เพราะถือได้ว่าการทำบุญจะเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความคิดที่ตั้งมั่น มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน และมีการเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น การทำบุญตักบาตร จึงเป็นสิ่งหนึ่งในการสร้างกุศลและเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีของการสะสมบุญและเป็นเหตุที่ทำให้นำความสุขมาให้ตนและครอบครอบ

2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา 

การเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเข้าสู่ทางธรรมที่จะทำให้เรา เข้าใจความ  เป็นจริงของชีวิตธรรมะ อีกทั้งยังสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจให้หมดไป  การฟังธรรมจะช่วยให้จิตที่เป็นอกุศลเปลี่ยนมาเป็นจิตที่เป็นกุศลได้

3.ร่วมกุศลกรรม "ตักบาตรเทโว"

ประเพณีการตักบาตรเทโว  เป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณของไทยหลังวันออกพรรษาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน "เทโว” ย่อมาจาก "เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก

4.ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด

เมื่อจิตใจเรามีความบริสุทธิ์แล้ว สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามไม่ได้นั่นก็คือการมีบ้านเรือนที่สะอาดเหมือนดั่งจิตใจสะอาดนั่นเอง ดังนั้นเมื่อถึงช่วงวันออกพรรษาศาสนิกชนชาวพุทธคนไทยอย่างเรา  ก็ควรที่จะปัดกวาดเช็ดถูให้บ้านเรือนมีความสะอาดตาน่าอยู่เช่นกัน

 

5.  ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ตลอดการเข้าพรรษา

ตลอดระยะเวลาการเข้าพรรษาหลายคนอาจมีความคิดที่ตั้งมั่นว่าจะปฏิบัติตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ไม่ว่าจะเป็นการงดดื่มสุรา  งดเว้นการเที่ยวเตร่ การละเว้นอบายมุข รวมทั้งการละเว้นการฆ่าสัตว์ และบริโภคเนื้อสัตว์  และเมื่อผ่านพ้นการเข้าพรรษาแล้วหากเราได้ทบทวนกับสิ่งที่ทำตลอด จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่า การใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาท และการสร้างกุศล นั่นคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้ พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันออกพรรษา รวมถึงหลักธรรม การมีเจตคติที่ดีต่อวันออกพรรษา และการเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม พุทธศาสนิกชน ความศรัทธา ความซาบซึ้ง และตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา และรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง