กลับ
เมนู

    Extra Bonus 3 Plus 2021

15-01-2021

แคมเปญ โบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ : EXTRA BONUS 3plus2021

เป็นแคมเปญพิเศษเพื่อสนับสนุนแผนการตลาด  (Kangzen Business Plan 95%)

เป็นผลตอบแทนที่จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาดปกติของบริษัทฯ

นักธุรกิจคังเซน-เคนโก (รหัส KKD.) ที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนดของแคมเปญฯ 

จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ EXTRA BONUS การคำนวณจ่ายผลตอบแทนเพิ่มพิเศษนี้

จะเริ่มตั้งแต่รอบเดือนมกราคม ถึง รอบเดือนธันวาคม 2564

Q&A
แคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ : Extra Bonus 3 Plus 2021
 
Q1. แคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ : Extra Bonus 3 Plus 2021 คืออะไร
Ans.  แคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ คือ แคมเปญพิเศษสำหรับปี 2021
ที่จ่ายผลตอบแทนเพิ่ม นอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาด 95%
 
Q2. แคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ มีวัตถุประสงค์อะไร
Ans. 1.เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกรักษาฐานลูกค้าเดิมในองค์กร
2.เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกเกิดการสร้างเครือข่ายขยายองค์กรไปสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่
3.เพื่อสนับสนุนยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 
Q3. แคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ เริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใด
Ans. เริ่มรอบเดือนมกราคม 2564 - รอบเดือนธันวาคม 2564
 
Q4. ใครบ้างที่มีสิทธ์เข้าร่วมแคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+
Ans. สมาชิกคังเซน รหัส KKD ที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก
 
Q5. แคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ จ่ายผลตอบแทนเพิ่มกี่ช่องทาง ช่องทางใดบ้าง
Ans. แคมเปญโบนัสเพิ่มพิเศษ 3+ แบ่งการจ่ายผลตอบแทน 3 ช่องทาง  ดังนี้
1. Extra 1 - Fast Sponsor Bonus 5%
เป็นโบนัสเพิ่มพิเศษที่จะจ่ายเพิ่มให้ 5% เมื่อสมาชิกสามารถแนะนำสมาชิกใหม่ในแต่ละรอบเดือน
โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข  ดังนี้
1.เป็นสมาชิกรหัส KKD. (ที่ยังคงสถานะภาพการเป็นสมาชิก)
  ที่มีตำแหน่ง Star, Silver, Gold, SM, RSM, PSM, ESD, DSD, CSD, RCSD
2.มีคะแนนส่วนตัว (ภายในรอบของการคำนวณโบนัสตามแผนฯ) ตามข้อกำหนดของการรักษายอดคะแนนส่วนตัว
   ของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
   2.1 สมาชิกตำแหน่ง Star,Silver,Gold,SM,RSM,PSM ต้องมีคะแนนส่วนตัว 1,000pv – 30,000pv
   2.2 สมาชิกตำแหน่ง ESD, DSD, CSD, RCSD ต้องมีคะแนนส่วนตัว 2,000pv – 30,000pv
3. สามารถปิดสปอนเซอร์สมาชิกใหม่ (New KKD.) และสมาชิกใหม่นั้นมีคะแนนส่วนตัว 3,000pv – 30,000pv 
   ภายในรอบเดือนตามรอบของการคำนวณโบนัสตามแผนฯ 
4. สมาชิกที่เป็นผู้ปิดสปอนเซอร์ (ตามข้อ 4.) จะได้รับสิทธิ์เป็น FSB Coach  สามารถนำคนใหม่นั้น
    ต่อรหัสตนเองหรือไปต่อให้ลูกทีมรหัสใดก็ได้ภายใต้องค์กรของตนเอง (ห้ามข้ามสายงาน)
5. คำนวณจ่าย FSB 5% ให้กับผู้สปอนเซอร์ (FSB Coach) จากคะแนนส่วนตัวของสมาชิกใหม่ทุกรหัส
    ที่มีคะแนนส่วนตัวตามเงื่อนไขข้อ 3.
6. เมื่อมีการคำนวณจ่าย FSB 5% (ตามข้อ  6.) ไปแล้ว ในเดือนถัดไปจะไม่มีการนำคะแนนส่วนตัวของสมาชิกใหม่นั้นมาคำนวณจ่ายซ้ำอีก
    (คำนวณจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวภายในรอบเดือนที่มีการปิดสปอนเซอร์คนใหม่ (New KKD.) 
7. หากภายในรอบเดือนของการสมัครใหม่นั้น สมาชิกมีคะแนนส่วนตัวน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ 4. ก็จะไม่มีการนำคะแนนนั้นมาคำนวณจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
    และหากพ้นรอบเดือนที่สมัครไปแล้ว ในเดือนถัดไปถึงแม้สมาชิกใหม่นั้นจะมีคะแนนครบ ตามที่กำหนด ก็จะไม่มีการคำนวณจ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเช่นกัน
8. กำหนดจ่ายโบนัสพิเศษ FSB 5% ให้กับผู้สปอนเซอร์ (FSB Coach) ทุกวันที่ 9 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันหยุด
   จะจ่ายในวันถัดไป 
9. รูปแบบของการจ่ายโบนัสพิเศษ FSB 5% ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารหรือจ่ายเข้ากระเป๋า wallet หรืออื่นใด
   ก็ตามที่อาจจะมีขึ้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
2. Extra 2 - Leader Ship Bonus(LDB) สูงสุดเดือนละ 150,000 บาท
เป็นโบนัสประจำตำแหน่ง จ่ายเพิ่มพิเศษทุกเดือนตามการดำรงคุณสมบัติองค์กรของแต่ละตำแหน่ง
โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข  ดังนี้
1.เป็นสมาชิกรหัส KKD. (ที่ยังคงสถานะภาพการเป็นสมาชิก) และมีตำแหน่ง  RSM, PSM, ESD, DSD, CSD, RCSD
2.มีคะแนนส่วนตัว (ภายในรอบของการคำนวณโบนัสตามแผนฯ) ตามข้อกำหนดของการรักษายอดคะแนนส่วนตัว
   ของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
   2.1 สมาชิกตำแหน่ง Star,Silver,Gold,SM,RSM,PSM ต้องมีคะแนนส่วนตัว 1,000pv – 30,000pv
   2.2 สมาชิกตำแหน่ง ESD, DSD, CSD, RCSD ต้องมีคะแนนส่วนตัว 2,000pv – 30,000pv
3. ต้องดำรงคุณสมบัติตามตำแหน่งและมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งจะเรียกว่า
    การดำรงคุณสมบัติองค์กร (ภายในรอบของการคำนวณโบนัสตามแผนการตลาด) 
   3.1 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง RSM จะได้รับ LDB เดือนละ 2,000 บาท
   3.2 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง PSM จะได้รับ LDB เดือนละ 5,000 บาท
   3.3 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง ESD จะได้รับ LDB เดือนละ 10,000 บาท
   3.4 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง DSD จะได้รับ LDB เดือนละ 20,000 บาท
   3.5 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง CSD จะได้รับ LDB เดือนละ 30,000 บาท
   3.6 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง RCSD จะได้รับ LDB เดือนละ 150,000 บาท
4.หากในเดือนใดสมาชิกรหัสใดรหัสหนึ่งภายใต้โครงสร้างของการดำรงคุณสมบัติองค์กร มีการใช้สิทธิ์การันตี โรลอัพ 
   บริษัทฯ จะคำนวณจ่าย Leadership Bonus เพียง 50% จากยอดเงินจำนวนเต็มตามที่กำหนดไว้ของการดำรงคุณสมบัติองค์กรของแต่ละตำแหน่j'
5. กำหนดการจ่ายโบนัส LDB เป็นไปตามรอบการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาด
6. รูปแบบของการจ่ายโบนัสพิเศษ LDB ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารหรือจ่ายเข้ากระเป๋า wallet หรืออื่นใดก็ตามที่อาจจะมีขึ้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
3. Extra3 – One Time Bonus (OTB) สูงสุด 500,000 บาท
เป็นรางวัลการบริหารองค์กรจะจ่ายเพิ่มให้กับสมาชิก เมื่อดพรงคุณสมบัติองค์กรของแต่ละตำแหน่ง จ่ายครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อดำรงคุณสมบัติองค์กรครบตามที่กำหนด
โดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1.เป็นสมาชิกรหัส KKD. (ที่ยังคงสถานะภาพการเป็นสมาชิก) และมีตำแหน่ง RSM, PSM, ESD, DSD, CSD, RCSD
2.มีคะแนนส่วนตัว (ภายในรอบของการคำนวณโบนัสตามแผนฯ) ตามข้อกำหนดของการรักษายอดคะแนนส่วนตัว
   ของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
   2.1 สมาชิกตำแหน่ง Star,Silver,Gold,SM,RSM,PSM ต้องมีคะแนนส่วนตัว 1,000pv – 30,000pv
    2.2 สมาชิกตำแหน่ง ESD, DSD, CSD, RCSD ต้องมีคะแนนส่วนตัว 2,000pv – 30,000pv
3. ต้องดำรงคุณสมบัติตามตำแหน่งและมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่งซึ่งจะเรียกว่า
   การดำรงคุณสมบัติองค์กร และจะต้องเป็นการดำรงคุณสมบัติองค์กรติดต่อกัน 2 เดือน ต่อเนื่อง  หากในเดือนใด 
   มีสมาชิกรหัสใดรหัสหนึ่งภายใต้โครงสร้างของการดำรงคุณสมบัติองค์กร มีการใช้สิทธิ์การันตี โรลอัพ สมาชิกที่จะได้รับOTB
   ต้องขยายระยะเวลาการดำรงคุณสมบัติองค์กรของตำแหน่งนั้น  3 เดือนต่อเนื่อง 
   3.1 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง RSM ต่อเนื่อง จะได้รับ OTB  5,000 บาท
   3.2 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง PSM ต่อเนื่อง จะได้รับ OTB 10,000 บาท
   3.3 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง ESD ต่อเนื่อง จะได้รับ OTB 30,000 บาท
   3.4 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง DSD ต่อเนื่อง จะได้รับ OTB 50,000 บาท
   3.5 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง CSD ต่อเนื่อง จะได้รับ OTB 100,000 บาท
   3.6 กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง RCSD ต่อเนื่อง จะได้รับ OTB 500,000 บาท
4. ข้อกำหนดการจ่ายโบนัส OTB  จะเป็นการจ่ายครั้งแรก ครั้งเดียวของแต่ละตำแหน่ง
    4.1 สมาชิกสามารถได้รับ OTB ตั้งแต่การดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง RSM ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงการดำรงคุณสมบัติองค์กรตำแหน่ง RSCD
    4.2 จะไม่มีการคำนวณจ่าย OTB ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ได้จ่ายไปแล้ว
    4.3 กรณีเป็นสมาชิกเก่า (นับถึงวันที่มีการประกาศใช้แคมเปญฯ)  จะได้รับโบนัสพิเศษ OTB เมื่อดำรงคุณสมบัติองค์กรครบในเดือนที่ 2
         หากมีการใช้การันตี โรลอัพ จะจ่ายเมื่อมีการดำรงคุณสมบัติองค์กรครบในเดือนที่ 3 ทั้งนี้วันที่จ่ายจะเป็น ไปตามรอบของการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาด
   4.4 กรณีเป็นสมาชิกใหม่ (นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้แคมเปญฯ) จะได้รับโบนัสพิเศษ  OTB  บนเวทีประดับเข็มเกียรติยศที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดงาน
         ทั้งนี้จะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าในเรื่องของกำหนดวันจัดงาน  
   4.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันกำหนดจ่าย OTB ให้กับสมาชิกใหม่ ตามข้อ 4.4 ให้ยึดถือตามที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนดว่าจะกำหนดจ่ายให้เมื่อใด
        ซึ่งอาจจะกำหนดจ่ายตามข้อ 4.3
   4.6 รูปแบบของการจ่ายโบนัสพิเศษ OTB ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารหรือจ่ายเข้ากระเป๋า wallet หรืออื่นใด
         ก็ตามที่อาจจะมีขึ้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5. กรณีดำรงคุณสมบัติองค์กรครบตามเงื่อนไขการโบนัสพิเศษ OTB ของแต่ละตำแหน่งสมาชิกยังจะได้รับเข็มเกียรติยศประจำตำแหน่งอีกด้วย
 
Q6. การดำรงคุณสมบัติองค์กร คืออะไร
Ans. การดำรงคุณสมบัติองค์กร คือ เงื่อนไขพิเศษเฉพาะ การคำนวณจ่าย Extra Bonus (Extra 2 และ Extra 3) โดยเงื่อนไขการดำรงคุณสมบัติองค์กรในแคมเปญนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆ 
        กับการดำรงคุณสมบัติตำแหน่ง/สายงาน ตามแผนการตลาดคังเซน 95%
 
Q7. ข้อกำหนดของการดำรงคุณสมบัติองค์กรของแต่ละตำแหน่ง มีรูปแบบอย่างไร
Ans. 1.  การดำรงคุณสมบัติองค์กร ตำแหน่ง RSM (Ruby Star Manager)
             ต้องมีสายงานชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย 1SM + 1SM
        2.  การดำรงคุณสมบัติองค์กร  ตำแหน่ง PSM (Peal Star Manager) 
             ต้องมีสายงานชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย 2SM + 2RSM
        3.  การดำรงคุณสมบัติองค์กร  ตำแหน่ง ESD (Emerald Star Director)
            ต้องมีสายงานชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย 4SM + 1RSM + 1PSM
       4.  การดำรงคุณสมบัติองค์กร  ตำแหน่ง DSD (Diamond Star Director)
            ต้องมีสายงานชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย 6SM + 1PSM + 1ESD
       5.  การดำรงคุณสมบัติองค์กร  ตำแหน่ง CSD (Crow Star Director)
            ต้องมีสายงานชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย 8SM + 1ESD + 1DSD
       6.  การดำรงคุณสมบัติองค์กร  ตำแหน่ง RCSD (Royal Crow Star Director)
     ต้องมีสายงานชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย 10SM + 1DSD + 1CSD
 
Q8. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมและต้องการเรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกของแคมเปญ จะสามารถติดต่อได้
ช่องทางใด    
Ans. 1. หากต้องการข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 -378 - 8777 หรือ Line :@kangzenkenko
        2. หากต้องการข้อมูลเชิงลึก สามารถติดต่อได้ที่ แผนกส่งเสริมการตลาด โทร. 02- 378 -8777 ต่อ 2014