กลับ
เมนู

ไส้กรองคังเซน สมาร์ท นาโน ซิลเวอร์ เซรามิค ฟิลเตอร์

    สำหรับเปลี่ยนใช้กับเครื่องกรองน้ำคังเซน ซิลเวอร์นาโน อัลคาไลน์ พลัส สมาร์ท (50565) (กรณีนำไปเปลี่ยนใส่กับเครื่องกรองน้ำคังเซน ซิลเวอร์นาโน อัลคาไลน์ พลัส (50554) สามารถทำได้เฉพาะเครื่องที่ทำการเปลี่ยนชุดข้อต่อไส้กรองคังเซน สมาร์ท ฟิลเตอร์ ล็อค (50570) แล้วเท่านั้น) ไส้กรองทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และแบคทีเรีย เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด ด้วยความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน

    สั่งซื้อสินค้า
    อายุการใช้งานประมาณ 6- 9 เดือน ทั้งนี้การใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ (น้ำที่ยังไม่ผ่านการกรอง) ก่อนเข้าเครื่อง