กลับ
เมนู

  วิสัยทัศน์และภารกิจ

  • วิสัยทัศน์

   มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ทุกคน ในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น

  • ภารกิจ

   สร้างความเชื่อมั่นธุรกิจขายตรง ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน